Erkend bedrijf - Keurmerk EBVD

Dit is een gedragscode van een groep valkeniers om de kwaliteit van hun werkzaamheden te garanderen, alsmede het welzijn van de vogels die zij inzetten.

 • Vogels dienen tijdens demonstraties altijd VRIJ te worden gevlogen. Niets aan de lange lijn, touwtjes e.d. om welke reden dan ook. De kern van roofvogel demonstraties ligt in het educatief aspect ervan. Vogels die tijdens demonstraties geen vrije vluchten kunnen tonen bieden niets educatiefs en vormen een belediging voor zowel ons vak als beroepsvalkenier als voor de vogel(soort) in kwestie.
 • De locatie waar een demonstratie moet worden gerealiseerd moet passen bij de leefwijze van de vogels. Ongeacht commerciële belangen horen roofvogel demonstraties bijvoorbeeld niet thuis op een kermis.
 • Statische demonstraties (waarbij vogels tentoon worden gesteld en niet daadwerkelijk worden gevlogen) mogen worden gegeven indien dit puur een educatief doel dient (bijv. op scholen e.d.). Statische demonstraties op braderieën, markten e.d. waar veel stressfactoren voor de vogels aanwezig zijn, vormen soms een probleem voor het welzijn van de vogels. Dergelijke aanvragen dienen dan ook niet te worden gehonoreerd tenzij de vogels staan opgesteld op een rustige locatie waar stress factoren zijn uitgesloten.
 • Aaien van roofvogels/uilen door het publiek, dient te worden vermeden en zeker niet te worden gestimuleerd door de valkenier in kwestie.
 • Tijdens demonstraties dient het publiek altijd duidelijk te worden gemaakt dat roofvogels- en uilen GEEN huisdieren zijn! Dit kan gebeuren door een simpele toevoeging aan de tekst die u benut om uw publiek voor te lichten over uw vogels tijdens de demonstratie.
 • Het welzijn van de vogels dient voorop te staan. Niet alleen tijdens demonstraties, maar ook voor wat betreft hun huisvesting op de thuislocatie alsmede het vervoer van de vogels naar locaties waar beroepsactiviteiten met de roofvogels worden uitgevoerd.
 • De bedrijven dienen zichzelf te conformeren aan de Nederlandse of Belgische wetgeving (waar van toepassing) en dus volledig aan de door de wetgever gestelde eisen te voldoen voor wat betreft bedrijfsbeleid en legaliteit van de roofvogels/uilen.
 • Het vliegen van de vogels dient te geschieden met vliegriemen of vergelijkbare riemen waaraan de vogel zich niet kan verhangen. Tevens dienen alle vogels tijdens de vrije vlucht te zijn voorzien van een naamplaatje met daarop duidelijk leesbaar het telefoonnummer en de naam van de eigenaar.
 • Als andere vogels los worden gevlogen dienen er geen andere roofvogels onbeschermd op het terrein te zijn geplaatst. Dit omdat het risico bestaat dat de los vliegende vogel een vogel slaat die ergens staat opgesteld.
 • Indien van zogenaamde imprint vogels gebruik wordt gemaakt, dient het uitzonderlijke gedrag van deze vogel altijd te worden verklaard naar het publiek toe. Een concept tekst hiervoor dat u kunt benutten zal u worden toegezonden nadat uw aanmelding is goedgekeurd.
 • Telemetrie dient voorhanden te zijn en waar nodig te worden gebruikt. Telemetrie bestaat uit een zender en ontvanger. Deze wordt benut om een eventueel weggevlogen vogel weer terug te vinden. Bij sommige roofvogelsoorten dient telemetrie altijd worden benut. Roofvogel soorten die hieronder vallen zijn de valken soorten, uilen, Haviken- en Arenden.
 • De gebruikte materialen dienen in goede staat te verkeren.
 • Vogels die op welke wijze dan ook niet in goede conditie verkeren dienen niet te worden benut. Een vogel die een pen aan het vervangen is vanwege het rui proces, kan niet worden gezien als een beschadigde vogel en mag dus worden benut.
 • De presentatie dient feitelijke informatie te bevatten. GEEN broodjes Aap verhalen dus, tenzij onderbouwd met feiten. Kennis van zaken dient dus te worden overgebracht. De nodige dosis humor mag uiteraard worden toegepast zolang de voorlichting naar het publiek toe op kennis en feiten is gebaseerd.
 • Onnodige risico’s voor zowel het publiek als de vogels dienen te worden vermeden.
 • Het valkeniersbedrijf dient een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering te hebben afgesloten en een bewijs hiervan te overleggen.
 • Het bedrijf dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (handelsregister) en in het bezit te zijn van een BTW nummer.
 • Een nieuwe aanmelding van een bedrijf dient te worden goedgekeurd door twee bij EBVD aangesloten valkeniers bedrijven. Nederlandse bedrijven zijn hiervan uitgezonderd indien de eigenaar van het bedrijf een valkeniers akte op zijn/haar naam kan overleggen.
 • Het bedrijf dient representatief te handelen namens de gehele groep beroepsvalkeniers en dient de valkerij als geheel in reputatie geen schade toe te brengen. Dit betekent dan ook dat we altijd spreken over een roofvogel demonstratie en NIET over een valkerij demonstratie.